Others

பணியாட்கள் தேவை

யாழ் நகரில் இயங்கும் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு பெண் பணியாளர்கள் சிட்டை எழுதுனர்,கணனி இயக்குனர் பொதி செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு தேவை.வயது 18-30.
0771228841,0775164928.