மணமகன் தேவை

யாழிந்து  வேளாளர்  1992, மூலம், ஏழில்  செவ்வாய், பட்டதாரி,  Man ager  France Citizen அழகான மணமகளுக்கு   France இல்  மணமகன் தேவை. Citizen  இல்லாதவர்களும் தொடர்பு கொள்ள லாம். சிவனருள்  திருமண சேவை. 009476 6368056 (Viber).