மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளர்/ 1989 விசாகம் 3, செவ்வாயில்லை, Doctor, Sri Lanka வெளிநாடு,  உள்நாடு தேவை/ யாழிந்து  வேளாளர், 1987 மிருகசீரிடம்1,  செவ்வா யில்லை, Doctor, Sri Lanka/ யாழிந்து வேளாளர்,  1990 திருவோணம்,  இரண் டில்  செவ்வாய்,  பட்டதாரி   Canada  Citiz en/ யாழிந்து வேளாளர் 1990, சித்திரை 3,  லக்கினச்  செவ்வாய் Engineer America Citizen/ யாழிந்து  வேளாளர் 1995, மிருக சீரிடம் 3, லக்கினச் செவ்வாய்  Doctor UK Citizen, Degree Holder  தேவை/ திருகோணமலை, இந்து  குருகுலம் 1990,  உத்தராடம் 4,  பன்னிரெண்டில்  செவ்வாய், Engineer Sri Lanka. சிவனருள் திருமண சேவை. 076 6368056 (Viber).