மணமகன் தேவை

யாழ். இந்து வேளாளர் கேட்டை 3,  Dr. மணமகளுக்கு  Dr, Engi, Accountant  மண மகன் தேவை. உள்நாடு, வெளிநாடு ( UK, Australia, Singapore)  விரும்பத்தக்கது. 009477 0238453.