மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளார் 1993, ரேவதி, உயரம் 5’8”, கிரகபாவம் 18, செவ்வாய் தோஷமற்ற Engineer New Zealand மணமகளுக்கு பொருத்தமான பட்டதாரி மணமகன் தேவை. தொடர்பு : 009471 8060241. Viber: 006421 023 40805. Email: vatnagobal–3@hotmail.com