மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளர் 1993 அனுசம் எட்டில் செவ்வாய் Doctor Jaffna / யாழிந்து வேளாளர் 1992 அத்தம் இரண்டில் செவ்வாய் Engineer உள்­நாடு, வெளி­நாடு தேவை / யாழிந்து வேளாளர் 1994 திரு­வோணம் செவ்­வா­யில்லை பட்­ட­தாரி UK Citizen / யாழிந்து வேளாளர் 1990 கேட்டை நான்கில் செவ்வாய் Teacher உள்­நாடு, வெளி­நாடு தேவை / யாழிந்து வேளாளர் 1992 மூலம் செவ்­வா­யில்லை Development Officer உள்­நாடு, வெளி­நாடு தேவை / திரு­கோ­ண­மலை இந்து வேளாளர் விஸ்­வ­குலம் கலவன் 1994 கேட்டை இரண்டில் சூரியன் செவ்வாய் வெளி­நாடு, உள்­நாடு தேவை. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 009476 6368056 (Viber).