மணமகள் தேவை

சூரி­யனும் செவ்­வாயும் சேர்ந்­தி­ருக்கும் மண­ம­கன்மார்: Australia: 1991, 1987, 1985/ New Zealand 1991, 1989/ UK: 1989, 1985/ Singapore: 1987 ஆம் ஆண்டு மண­ம­கன்­மா­ருக்கு மண­ம­கள்மார் தேவை. மஞ்சு திரு­ம­ண­சேவை, 16/1, Alexandra Road, Wellawatte.  009477 8849608.