மணமகள் தேவை

கன­டாவில் வாழும் 42 வய­து­டைய கோவியர் குலத்தைச் சேர்ந்த மண­ம­க­னுக்கு தகுந்த மண­ம­களை தேடு­கிறோம். கன­டாவில் வாழும் 34 வய­து­டைய குரு­கு­லத்தை சேர்ந்த 2 இல் செவ்வாய் உடைய மண­ம­க­னுக்கு தகுந்த மண­ம­களைத் தேடு­கிறோம். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: (சொர்க்கம் திரு­மண சேவை) 0014 166661855, 0014 377728129, 021 2221515, 009476 2364188.