மணமகள் தேவை

இந்து வேளாளர் 1983 இல் பிறந்த நட்சத்திரம் மீருகசீரிடம், 4 ஆம் பாதம் மிதுனம் இராசியுடைய ACCA Final Accounting Officer, Riyadh இல் தொழில் புரியும் மகனுக்கு தகுந்த மணமகள் தேவை. தொடர்பு: Email: sdthambiah@gmail.com 009477 7790398.