மணமகள் தேவை

UK. Colombo இல் வசித்­து­வரும் கொழும்பில் சொந்த நிரந்­தர வரு­மானம் உள்ள இந்து பட்­ட­தா­ரிக்கு 40 வய­திற்­குட்­பட்ட தமிழ்க்­கலை, கலா­சாரப் பற்­றுள்ள அழ­கிய பெண் தேவை. தொடர்­புக்கு: 009477 8535767.