மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து கௌரவ, 1988 சுவாதி நட்சத்திரம் கிரகபாவம்-6, செவ்வாய் தோஷம் அற்ற (10இல் செவ்வாய்) கொழும்பில் கணக்காளராக தொழில் புரியும் 6 அடி உடைய மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. 0094777640155.