மணமகள் தேவை

கொழும்பு முக்குலம் வயது 31 தனியார் கம்பனியில் கணக்காளராக தொழில் புரியும் மகனுக்கு படித்த, குடும்பப்பாங்கான 25 – 29 வரை வயதுள்ள மணமகள் தேவை. 009478 6078553 / 009411 2638028.