மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து  உயர்  வெள்ளாளர்  கொழு ம்பைப் பிறப்பிடமாகவும்  வசிப்பிடமாகவும்  கொண்ட  23.02.88, பரணி, 12 இல்   செவ்வாய் + சனி, பாவம்  33 UK Degree Business Management + CIMA Managerial தனியார் கம்பனியில் வேலை செய்யும்.  6’ உயரம், தீயபழக்கம்  இல்லாத மணமகனுக்கு  படித்த, அழகிய  25–27 வயதுடைய மணமகள் தேவை. T.P: 009411 2521971, 009475 6454929.