மணமகள் தேவை

கப்பலில் உயர் அதிகாரியாக கடமையாற் றும் 35 வயதுடைய மணமகனுக்கு தகுந்த மணமகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலை பேசி இல: 009477 4302691.