மணமகள் தேவை

1985 இல் பிறந்த கொழும்பில் வசிக்கும் சொந்தத்தொழில் செய்யும் அழகான மணமகனுக்குப் பொருத்தமான மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்புக்கு: 009478 8171165.