மணமகள் தேவை

1987 இல் பிறந்த மகம் நச்சத்திரம் கிரகபாவம் 47 1/2 செவ்வாய் 1இல் B .Sc Canada மணமகனுக்கு படித்த அழகிய மணமகள் தேவை

கல்யாண மாலை

0094217201005 /0094212215434