மணமகள் தேவை

1989 இந்து உத்திரம் 2 ஆம் பாதம் கிரகபாவம் 32 1/2
B.Sc Quantity Surveyor Singapore இல் பணிபுரியும் மணமகனுக்கு படித்த மணமகள் தேவை

கல்யாணமாலை
0094217201005 /0094212215434