மணமகள் தேவை

1985 இந்து விசாகம் ஆம் பாதம் கிரகபாவம் 44. செவ்வாய் 4 இல்.
A /L படித்து கனடா மணமகளுக்கு வெளிநாட்டு PR மணமகள் தேவை.

கல்யாணமாலை
0094217201005 /0094212215434