மணமக்கள் தேவை

யாழ் வேளாளர் குலம் றோமன் கத்தோலிக்க 1990 இல் பிறந்த பட்டதாரி அரச தொழில் புரியும் மணமகளுக்கு படித்த தொழில் புரியும் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த மணமகனை பெற்றோர் எதிர்பாக்கின்றனர்.அத்துடன் வேளாளர் குலத்தை சேர்ந்த றோமன் கத்தோலிக்க 1993 இல் பிறந்த அரச தொழில் புரியும் மணமகனுக்கு படித்த தொழில் புரியும் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பாக்கின்றனர்.

தொடர்புகளுக்கு -0094776061501