Others

வேலை வாய்ப்பு

யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கும் முன்னணி Hotel ஆன Tilko Jaffna City Hotel இற்கு பின்வரும் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்

கணக்கு மேற்பார்வையாளர்
கணக்கு உதவியாளர்
உணவாக பணியாளர்

அனுபவம் மற்றும் வயதிற்கேற்ப சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும்
உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதி செய்து தரப்படும்
தங்களது சுயவிபர கோவையை 10.09.2020 இற்கு முன்னர் நேரில் அல்லது கீழ் காணும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொக்கிறோம்.

info@tilkohotels.com
0094217200707 / 0094212225969 / 0094774705759